تبلیغات
فروشگاه اینترنتی - تلفن اتصال به شبکه تبیان در کلیه شهرهای ایران

کلیه مطالب این وبلاگ بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران نوشته شده است.


Admin Logo
themebox Logo
mi118.com mi118.com mi118.com mi118.com mi118.com mi118.com mi118.com

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترنت تهران :

شماره شبکه (اتصال): 9718733- 9718148

 پشتیبانی:81202220

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترنت مشهد :

شماره شبکه (اتصال):9712010

پشتیبانی: 8403287 

 مشخصات لازم برای دسترسی به اینترنت قم:

شماره شبکه (اتصال):9712912و9712913

پشتیبانی: 2909510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت اراک:

شماره شبکه (اتصال): 9713001

پشتیبانی: 3662045- 3667206

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترنتاصفهان :

شماره شبکه (اتصال): 9718227

پشتیبانی: 2344612

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یزد :

شماره شبکه (اتصال): 9717414

پشتیبانی: 7255684

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمان:

شماره شبکه (اتصال): 9712200

پشتیبانی: 2221191

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبندرعباس:

شماره شبکه (اتصال): 9713000

 پشتیبانی: 3330407

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت قزوین:

شماره شبکه (اتصال): 9713312

پشتیبانی: 3321051

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشهرکرد:

شماره شبکه (اتصال): 9712245

پشتیبانی: 2261801

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتزاهدان:

شماره شبکه (اتصال): 9713002

پشتیبانی: 3219017-8

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتهمدان:

شماره شبکه (اتصال): 9714256

 پشتیبانی: 4227903

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاهواز:

شماره شبکه (اتصال): 9713007

پشتیبانی: 3366636

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتخرم آباد :

شماره شبکه (اتصال): 9713503

پشتیبانی: 3240043-3240038-40

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبیرجند:

شماره شبکه (اتصال): 9713100

پشتیبانی: -4449991-8

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبجنورد :

شماره شبکه (اتصال): 9712501

پشتیبانی: 2256224

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتبابل :

شماره شبکه (اتصال): 9712222

پشتیبانی: 2297419

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشیراز:

شماره شبکه (اتصال): 9712046

پشتیبانی: 2333706-2350533

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتگرگان :

شماره شبکه (اتصال): 9712010

 پشتیبانی: 2242001

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتاردبیل :

شماره شبکه (اتصال): 9717122

 پشتیبانی: 7717571

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتسنندج:

شماره شبکه (اتصال): 9712221

پشتیبانی: 226804-5

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتتبریز :

شماره شبکه (اتصال):9715020

پشتیبانی:5233954

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانتشاهرود:

شماره شبکه (اتصال):9712230

پشتیبانی: 2228873 ، 2238687

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت یاسوج :

شماره شبکه (اتصال):2239908

پشتیبانی:2225511 ،2224618

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت کرمانشاه:

شماره شبکه (اتصال):9717217

پشتیبانی : 7233033

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ارومیه:

شماره شبکه (اتصال):9712235  

پشتیبانی : 2246212، 2249267

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت بوشهر:

شماره شبکه (اتصال):9713400

پشتیبانی : 5558251 ، 3554231

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت رشت:

شماره شبکه (اتصال):6659901

پشتیبانی : 6605288

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ساری:

شماره شبکه (اتصال):9712230

پشتیبانی : 2200277

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ایلام:

شماره شبکه (اتصال):9712234

پشتیبانی : 3332124

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت زنجان:

شماره شبکه (اتصال):9712421

پشتیبانی : 3225510

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت مشکین شهر:

شماره شبکه (اتصال):9715326

 

مشخصات لازم برای دسترسی به اینترانت ایلام:
شماره شبکه (اتصال):9712234
پشتیبانی : 3332124